Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας

Η στελέχωση του προσωπικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας περί προσλήψεως προσωπικού και τον Ν. 3149/2003.

Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η θητεία του είναι τριετής.

Η σύνθεση του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κολιοβέτα Κωνσταντίνα του Παύλου, Νηπιαγωγός.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ράλλης Γιώργος του Αναστασίου, Ακτινολόγος.
ΜΕΛΟΣ: Διγαλέτου Δήμητρα του Γεωργίου, Μαθηματικός.
ΜΕΛΟΣ: Τσιγώνη Ειρήνη του Ανέστη, Αρχιτέκτονας.
ΜΕΛΟΣ: Βαρδάκα Μαρία του Ζήση, Σκηνοθέτης.
ΜΕΛΟΣ: Ταξή Αντωνία του Κωνσταντίνου, Ιδιωτικής Υπάλληλος.
ΜΕΛΟΣ: Σπυροπούλου Μυρσίνη του Πελοπίδα, Δασκάλα.

Οργανόγραμμα

  • Εφορευτικό Συμβούλιο
  • Προϊσταμένη Διεύθυνσης
  • Ταξινόμος-Βιβλιοθηκονόμος-Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας εργάζονται σήμερα οι εξής:

  • Κατερίνα Κηρύκου: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου – ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – Προϊσταμένη Διεύθυνσης

  • Αναστασία Στυλιανόσογλου: Προσωπικό μόνιμο – ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

  • Βασιλική Τσόκου: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου – ΔΕ Ταξινόμων
  • Μαρία Παναγιώτου: Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός – ΠΕ70