Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ/Α/112/2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», δημιουργεί την ενότητα αυτή στην οποία θα αναρτώνται όλες οι διοικητικές πράξεις του συλλογικού οργάνου διοίκησής της αλλά και τα οικονομικά στοιχεία από τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης.

Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται μια ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους όπως αυτό της πληροφόρησης αλλά κυρίως να ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα για όλες τις πράξεις της διοίκησης με στόχο την πλήρη διαφάνεια κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους.

Διαύγεια Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας.