Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας

Η στελέχωση του προσωπικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας περί προσλήψεως προσωπικού και τον Ν. 3149/2003.

Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η θητεία του είναι τριετής.

Η σύνθεση του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγεωργοπούλου Χρυσούλα του Νικολάου, Διδάκτωρ φιλολογίας ΕΚΠΑ, συγγραφέας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακαρώνας Αλέξανδρος του Δημητρίου, Ιατρός
ΜΕΛΟΣ: Λάµπρου Μαρία του Ιωάννη, Οδοντίατρος, λογοτέχνης, εικαστικός 
ΜΕΛΟΣ: Τσάλλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός πληροφορικής
ΜΕΛΟΣ: Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος του Κλεάνθη, Δάσκαλος, συγγραφέας

Οργανόγραμμα

  • Εφορευτικό Συμβούλιο
  • Προϊσταμένη Διεύθυνσης
  • Βιβλιοθηκονόμος-Ταξινόμος-Διοικητικού/Λογιστικού-Πληροφορικής
  • Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας εργάζονται σήμερα οι εξής:

  • Κατερίνα Κηρύκου: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου – ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – Προϊσταμένη Διεύθυνσης

  • Βασιλική Τσόκου: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου – ΔΕ Ταξινόμων

  • Γεώργιος Σαρλάνης: Μόνιμο Προσωπικό – ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού
  • Κων/νος Γιδαράκος: Μόνιμο Προσωπικό – ΤΕ Πληροφορικής, MSc

  • Μαρία Πρίτσκα: Μόνιμο Προσωπικό – Υπηρεσία καθαριότητας

  • Γεώργιος Κοτρογιάννης: Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός – ΠΕ82