Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας

Η στελέχωση του προσωπικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας περί προσλήψεως προσωπικού και τον Ν. 3149/2003.

Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η θητεία του είναι τριετής.

Η σύνθεση του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι η εξής (ΦΕΚ 387/ΥΟΔΔ/19.04.2024):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσακλάρη Αικατερίνη του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός
Αναπληρωτής: Λούκας Παναγιώτης του Αθανασίου, Εκπαιδευτικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωσήφ Στυλιανή του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός
Αναπληρώτρια: Λοβέρδου Ουρανία του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικός
ΜΕΛΟΣ: Σαμαρά Ευαγγελία του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός
Αναπληρώτρια: Καραδόντα Ηλιάνα του Κωνσταντίνου, Νηπιαγωγός
ΜΕΛΟΣ: Αρτσίτα Φωτεινή του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός
Αναπληρώτρια: Μάλλιου Ιωάννα-Χριστοφορίνα του Αναστασίου, Νοσηλεύτρια
ΜΕΛΟΣ: Μιστριώτη Ελευθερία-Δέσποινα του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός
Αναπληρωτής: Καπεντζώνης Ανδρέας του Ηλία, Εκπαιδευτικός

Οργανόγραμμα

 • Εφορευτικό Συμβούλιο
 • Προϊσταμένη Διεύθυνσης
 • Βιβλιοθηκονόμος-Ταξινόμος-Διοικητικού/Λογιστικού-Πληροφορικής
 • Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας εργάζονται σήμερα οι εξής:

 • Κατερίνα Κηρύκου: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου – ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 • Βασιλική Τσόκου: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου – ΔΕ Ταξινόμων

 • Γεώργιος Σαρλάνης: Μόνιμο Προσωπικό – ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού
 • Κων/νος Γιδαράκος: Μόνιμο Προσωπικό – ΤΕ Πληροφορικής, MSc

 • Μαρία Πρίτσκα: Μόνιμο Προσωπικό – Υπηρεσία καθαριότητας

 • Μαρία Κουκοφίκη: Αποσπασμένη εκπαιδευτικός

 • Εύη Μανή: Αποσπασμένη εκπαιδευτικός