Εκτέλεση προϋπολογισμού – Ιούλιος 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού – Αύγουστος 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2015